Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура

системи за външно изкуствено осветление на Велинград

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Наименование на проекта:
Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на Велинград

Финансиране:
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство – 665 129.76 лв.
Национално финансиране – 117 375.84 лв.

Обща стойност: 782 505,60 лв.

Начало на проекта: 07.04.2021г.

Край на проекта: 07.10.2022г.

Целеви групи: 
Жителите и гостите на град Велинград.

Цели на проекта

Основна цел:
Основната цел е повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление на системата за външно изкуствено осветление на град Велинград и подобряване условията на живот на населението.

Специфични цели:
1. Намаляване на енергопотреблението на системата за външно изкуствено осветление и съответно на емисиите СО2 чрез прилагане на двете предписани ЕСМ;

2. Създаване на ефективно партньорство между общинска администрация Велинград и норвежкия партньор и обмяна на релевантен опит и ноу-хау по отношение на енергийна ефективност и иновативни системи за управление.
Проектът цели оптимизиране на енергийната консумация на градската система за външно улично осветление във Велинград и подобряване условията на живот на населението.

Обща цел:
Повишаване на осветеността в града, намаляване на консумираната ел. енергия и съответно на разходите за нея.

Проектът предвижда реконструкция и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Велинград, чрез изпълнение на 2 основни енергоспестяващи мерки (ЕСМ):

ЕСМ 1 се състои в доставка и монтаж на:
Ел. табла за управлението на УО-78бр.
Демонтаж на стари осветители и монтаж на нови светодиодни осветители-2 209бр.

ЕCM 2 се състои във въвеждането на Интелигентна система за автоматизирано управление, контрол и мониторинг на УО с включен софтуер, хардуер и оборудване на диспечерски пункт.

Дейности и резултати

Основните дейности:
Дейност 1: Демонтаж на съществуващи осветители, доставка и монтаж на нови осветители. 
Дейност 2: Доставка и монтаж на цифрова система за управление и мониторинг – 1 бр. с включени ел. табла за управление на УО.
Дейност 3: Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора.
Дейност 4: Посещения в България на Партньорите от страни-донори.
Дейност 5: Управление на проекта.
Дейност 6: Финансов одит.
Дейност 7: Публичност и комуникация.

Изпълнението на проекта ще се осъществи в партньорство между Общинска администрация – Велинград и специализирана норвежка компания Сигра Груп, Осло за обмяна на опит и ноу-хау в сферата на реализация на ЕСМ за енергоефективно външно изкуствено осветление.

Основни очаквани резултати от изпълнението на проекта са:
1. Постигане на годишно намаление на емисиите на CO2 над 800 т.;
2. Годишно енергийно спестяване в размер на 1025,27 МWh, т.е. 87,8 % от енергийното потребление на УО в гр.Велинград.

гр. Велинград
Add Your Tooltip Text Here